Emrys MacDara

21 tekstów – auto­rem jest Em­rys Mac­Da­ra.

Życie nie sta­je się łat­wiej­sze. To my sta­jemy się silniejsi. 

myśl dnia z 9 sierpnia 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 7 sierpnia 2017, 17:28

Kar­ty Ta­rota są je­dynie narzędziem, za­leżnym od umiejętności te­go który ni­mi włada. 

myśl • 30 marca 2017, 09:46

Me­dytac­ja to narzędzie Two­jego umysłu i Two­jej wo­li. Nie ma więc żad­nych granic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2017, 07:06

Miej­sce, które działa jak na­tural­na przychod­nia zdro­wia, z set­ka­mi zna­komi­tych te­rapeutów to... Las. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2017, 21:37

Po­dob­nie jak sa­me kru­ki i wro­ny nie są ani sym­bo­lem dob­ra ani zła, po­dob­nie sztu­ka ma­giczna nig­dy nie będzie ani czar­na ani biała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 marca 2017, 18:46

Śmierć jest obo­wiązkiem wo­bec życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 marca 2017, 15:13

Sta­ra Re­ligia jest jak drze­wo... Wy­puszcza no­we pąki, ale ma sta­re korzenie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 stycznia 2017, 08:57

Jes­tem bar­dzo dob­ry... W by­ciu złym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2017, 09:04

Niekiedy to nie my re­zyg­nu­jemy z miłości, a miłość re­zyg­nu­je z nas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2015, 22:30

Cza­sami gdy cze­goś bar­dzo chce­my - o wiele bar­dziej boimy się to stracić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 20:16

Emrys MacDara

www.nemeton.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emrys MacDara

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność

13 sierpnia 2017, 21:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Życie nie sta­je się [...]

9 sierpnia 2017, 09:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie nie sta­je się [...]

9 sierpnia 2017, 09:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie nie sta­je się [...]

7 sierpnia 2017, 23:58Cris sko­men­to­wał tek­st Życie nie sta­je się [...]

7 sierpnia 2017, 18:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie nie sta­je się [...]

30 marca 2017, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

29 marca 2017, 13:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podobnie jak sa­me kru­ki [...]

29 marca 2017, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miejsce, które działa jak [...]

29 marca 2017, 13:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Medytacja to narzędzie Two­jego [...]

28 marca 2017, 22:45scorpion sko­men­to­wał tek­st Miejsce, które działa jak [...]